dijous, 29 de novembre de 2018

AJUTS SOCIALS PERSONAL CONVENI DIPUTACIÓ

En el passat Tauler d'Anuncis 18-418 Va sortir aquesta informació per a bibliotecaris:

AJUTS SOCIALS
PERSONAL CONVENI DIPUTACIÓ
El conveni laboral de Diputació de Barcelona contempla unes mesures d’acció social destinades a fer front a les despeses vinculades a determinades prestacions socials de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació. Aquí teniu l’enllaç a Intradiba amb el desglossament dels tipus d’ajut.
El personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) a qui s’aplica el conveni de Diputació de Barcelona (personal bibliotecari i direccions de biblioteca principalment) que vulgui sol·licitar un ajut social pot presentar una instància i la documentació acreditativa en el Registre del Consorci (La Rambla, 88 3a planta, horari de 9:00 a 13:00 h).
Els terminis per a presentació de les instàncies i documentació i les condicions d’abonament són els següents:
Per a l’ajut per fills menors de 18 anys:
- Instàncies i documentació: fins al 30 de novembre 2018
- L’import de l’ajut és de 75 euros/fill
- L’ajut a les persones que reuneixin els requisits s’abonarà en la nòmina de desembre 2018

Per a la resta d’ajuts:
- Instàncies i documentació: fins al 15 de febrer de 2019
- Han de ser despeses efectuades l’any 2018
- L’import màxim per a l’any 2018 són 147,06 euros
- L’ajut a les persones que reuneixin els requisits s’abonarà en el transcurs del segon trimestre 2019

Les persones que ja heu presentat la instància i la documentació acreditativa no cal que la torneu a presentar.


Per si no heu pogut entrar a l'enllaç de la Intradiba on surt la informació, aquí la teniu:

Adequació del text de les Especificacions reguladores del sistema de millores socials de la Diputació de Barcelona

Objecte

L'objectiu del nou sistema de millores socials és la unificació de les vigents mesures d'acció social destinades a fer front a les despeses vinculades a determinades prestacions socials de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació, a satisfer contra factura o documentació acreditativa, mitjançant el procés de nòmina. A l'efecte, la corporació dotarà una única partida pressupostària destinada a atendre aquestes millores de caire social.

Àmbits inclosos en les millores socials

Els àmbits genèrics que s'inclouen en les millores socials són els següents:
·         despesa cultural
·         despesa sanitària
·         despesa esportiva
·         despesa conciliació
·         ajut per fills menors de 18 anys
Els supòsits concrets de prestacions a incloure en cadascun d'aquests 4 àmbits genèrics determinats per la Comissió mixta de millores socials són:

Àmbit sanitari

·         Despesa oftalmològica.
·         Despesa odontològica.
·         Despesa per pròtesis, audiòfons i ortopèdia en general.
·         Despeses per assistència a sessions de rehabilitació, fisioteràpia, osteopatia, quiropràctica i acupuntura.
·         Despeses de mútues o pòlisses mèdiques
·         Despeses de consultes a facultatius i tractaments mèdics en general.
·         Despeses de tractaments estètics derivats d'accident o malaltia (s'exclouen les merament estètiques).
·         Despeses farmacèutiques.

Àmbit cultural

·         Despesa per adquisició de llibres, CD de música.
·         Despesa d'entrades o abonaments a museus, centres culturals, teatres, cinemes i concerts (resten excloses les despeses d'adquisició d'entrades a sales de festa).
·         Despesa per cursos i estudis.

Àmbit esportiu

·         Despesa d'inscripció i quotes a centres esportius (resten excloses les despeses de material esportiu, lloguer de guixetes, amarres, abonaments esportius en els qual la persona titular és només espectadora).
·         Despeses federatives (carnets, curses) sempre que no derivin de la pràctica d'un esport a nivell professional (resten excloses les llicències de caça, pesca o qualsevol activitat que pugui provocar qualsevol patiment o lessió a un èsser viu).

Àmbit de conciliació

·         Despeses de llar d'infants, escoles bressol, guarderia.
·         Despesa de cangur.
·         Despeses de colònies, casals d'estiu, campus.
·         Despeses de centres d'atenció a persones dependents i gent gran.
·         Despeses de sepeli.
·         Despeses de mútues o pòlisses de decés.
·         Despeses de primera necessitat (subministraments de llum, gas i aigua).

Import de la millora social

·         La corporació consignarà una dotació de 710.000€ anyals destinada a satisfer la despesa de millora social derivada de prestacions de caire sanitari, cultural esportiu, de conciliació i de l’ajut per fill menor de 18 anys.
·         Amb l’import consignat es procedirà a l’abonament en la nòmina del mes de març, de l’ajut per fills menors de 18 anys, en l’import que anualment es determini per la Comissió mixta de millores socials, entre el personal que acrediti la condició de beneficiari/ària en el període de temps corresponent a l’any meritat.
·         Les relacions temporals de durada inferior a sis mesos durant el període anual de referència, donaran lloc a la percepció de la prestació corresponent a l’ajut per fills menors de 18 anys en l’import corresponent al 50% de la quantia íntegra.
·         La quantitat a abonar per als àmbits – sanitari, cultural, esportiu i de conciliació- resultarà de repartir la quantitat de la dotació sobrant, un cop efectuat l’abonament de l’ajut per fills, entre el total de peticions presentades en el termini establert i validades, tenint en compte els següents trams al que pertanyi el titular:  
TRAM 1 Percepció del 100%:
· llocs de treball classificats fins el nivell retributiu 25 inclòs
· relacions temporals de durada superior a 6 mesos
· personal jubilat (fins els 70a.)
TRAM 2 Percepció del 50%:
· llocs de treball de nivell retributiu del lloc de treball 26 en endavant
· relacions temporals de durada inferior a 6 mesos
A l’efecte es prendrà com a referència el nivell del complement de destinació assignat al lloc de treball en el moment de realitzar-se l’abonament (el mes de novembre).
·         En cap cas la quantitat a abonar en el tram amb dret al 100% de la prestació serà superior 200€, i sempre haurà de correspondre a despesa efectivament acreditada. 
·         Es respectarà sempre com a criteri d’abonament, el límit de l’import de la despesa acreditada. En el supòsit de documents acreditatius d’import inferior s'abonarà la totalitat de l’import corresponent a la despesa acreditada. 

Sol·licitud i requisits formals

L'ajut social corresponent a cadascun dels àmbits inclosos en les millores socials es podrà sol•licitar en format paper o telemàticament per l'espai personal, mitjançant el model normalitzat existent a l'efecte.
La sol•licitud en format paper s'haurà de presentar en el Registre General de la Corporació o, en el seu cas, de l'organisme o ens corresponent.
En tot cas, caldrà adjuntar a la sol•licitud la factura o el document acreditatiu de la despesa efectuada en els termes que s'especifica en el corresponent model. Així mateix, s'haurà d'indicar el motiu de la despesa el qual haurà de coincidir amb algun dels conceptes previstos, així com el nom i DNI de la persona (titular o beneficiari).
Documentació acreditativa
La condició de beneficiari de l'ajut per fill menor s'acreditarà mitjançant la presentació de fotocòpia del llibre de família. Atesa la naturalesa de l'ajut, la corporació mantindrà les dades dels beneficiaris a l'efecte de la percepció dels ajuts successius sempre que es mantinguin els requisits per a la condició de beneficiari.
Per a la resta de millores la condició de beneficiari s'acreditarà mitjançant el comprovant (rebut, factura, tiquet, etc) de la compra o del servei realitzats, on s'indiqui:
·         nom i adreça de l'empresa o professional
·         identificació del beneficiari del servei/tractament
·         codi o número d'identificació fiscal
·         data en què s'ha realitzat el servei
·         segell i signatura

Titulars i beneficiaris/àries

La condició de titular o beneficiari de qualsevol de les millores s'haurà d'acreditar en tot cas, en el període corresponent a l'anualitat a meritar.
Titulars 
·         El personal funcionari de carrera i el personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional en situació administrativa de servei actiu a la Diputació de Barcelona i/o que presti serveis en aquesta. S’acreditarà també la condició de beneficiari quan aquest personal es trobi en qualsevol altra situació administrativa per motiu de conciliació;
·         El personal laboral fix que presta serveis a la Diputació de Barcelona o en els ens i consorcis que en depenen o en què hi participa, als quals els resulta d’aplicació el Conveni col·lectiu de la corporació;
·         El personal de la Diputació de Barcelona amb nomenament interí o personal laboral que presta serveis mitjançant relacions de caire temporal en la corporació o en els ens i consorcis que en depenen o hi participa i als quals els resulta d’aplicació el Conveni col·lectiu de la corporació;
·         El personal jubilat o que hagi extingit el seu nomenament amb motiu de jubilació, fins els 70 anys; 
Resta exclòs el personal directiu professional i el personal laboral amb relació de caràcter especial d’alta direcció, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
Resta exclòs el personal eventual nomenat per la corporació.
Beneficiaris
·         Els cònjuges i les parelles de fet i els fills menors de 21 anys i que convisquin amb la persona titular i no percebin cap renda procedent del treball.
·         Els fills més grans de 21 anys, en cas de discapacitat, sempre que aquella estigui acreditada pels equips multiprofessionals dependents de la Generalitat de Catalunya.

Pagament

L' import s'abonarà amb periodicitat anyal un cop exhaurit el període de meritament establert en cada cas. A l'efecte i depenent de l'àmbit de la millora es diferencien  dos períodes:
Ajut per fill menor de 18 anys: l'abonament s'efectua a any natural vençut en la nòmina corresponent al mes de març, un cop revisada i verificades les peticions, la documentació aportada i les dades existents.  No obstant, durant el segon trimestre de l'any es procedirà a regularitzar els supòsits que no s'hagi pogut demanar l'ajut o no es disposés en el moment de fer-ho, de les dades necessàries.
Millora sanitària, cultural, esportiva i per conciliació: el període de referència pel meritament s'estableix entre l'1 d'octubre de l'any immediatament anterior al de l'abonament i el 30 de setembre de l'anualitat d'abonament. La documentació acreditativa de la despesa efectuada corresponent al període de meritament es podrà presentar com a molt tard, fins el 30 de setembre de l'any d'abonament. El pagament s'efectuarà en la nòmina del mes de novembre.

Gestió i seguiment del procés

La Comissió mixta de millores socials constituïda i integrada per la corporació i per representats de cadascuna de les seccions sindicals que formen part de l'òrgan de representació del personal funcionari i del personal laboral, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, és la instància encarregada de concretar el contingut i fer el seguiment de la implementació dels presents acords.
En aquest sentit, la Comissió determinarà els supòsits específics que donen lloc a cadascun dels àmbits inclosos en les millores socials acordades, i pel que fa a l'ajut per fills determinarà anualment la quantia de l'ajut dins del crèdit global destinat a millores socials.
La Comissió mixta de millores socials en primera instància, o mitjançant la Direcció dels serveis de recursos humans en tant que gestora del procés de nòmina podran, en qualsevol moment, fer ús dels instruments de verificació i control escaients, per tal de comprovar que els titulars o beneficiaris reuneixen efectivament les condicions exigides per obtenir aquestes prestacions.

Vigència 

A l’entrada en vigor del present Acord restarà sense efecte qualsevol altre acord o pacte que el contradigui o s’hi oposi, i en concret, la regulació derivada de l’Acord de MGNmc de data 27 de març de 2015. 

dimarts, 6 de novembre de 2018

Acords de la Diputació per al personal bibliotecari de CBB

El conveni per a bibliotecaris no és un únic document com tenen el personal que depèn de l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha una suma d’acords que s’han anat afegint al llarg del temps. Es poden consultar aquí:


No obstant, es pot trobar molta informació més organitzada aquí:


També en trobareu informació al web de CCOO de la Diputació:


Conveni Ajuntament i aplicació al Consorci de Biblioteques de Barcelona

En el següent enllaç podreu consultar el nou conveni per a treballadores i treballadors de l'Ajuntament negociat i signat per UGT, CCOO i SAPOL: ACORD-CONDICIONS-2017-2020

En el següent document us resumim els nous PERMISOS I CONDICIONS SOCIALS del conveni, què el personal de l'Ajuntament segons el nou conveni tindrà dret a gaudir de manera general.


En aquest document ens agradaria destacat els següent punts:

- 4art. Comissió paritària de seguiment. En el termini dels 15 dies des de l'aprovació d'aquest Acord d'adhesió per l'organ competent de Consorci de Biblioteques de Barcelona es constituirà una Comissió Paritària de Seguiment, formada pels seus representants i els representants de les organitzacions sindicals signants. La Comissió tindrà les funcions següents: Vigilar el compliment d'allò que s'ha pactat. Conèixer i resoldre els conflictes derivats de l'aplicació i interpretació de l'Annex. Igualment la Comissió vetllarà per l'aplicació correcta de la clàusula que regula les peculiaritats del personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona, en coherència amb l'Acord de condicions de treball comunes dels empleats de l'Ajuntament i l'Annex de condicions específiques del personal laboral de l'Ajuntament

- 5è. Annex complementari de condicions específiques del personal de Consorci de A Biblioteques de Barcelona. La Comissió negociadora del Consorci de Biblioteques ACORDA el següent ANNEX COMPLEMENTARI de condicions específiques del personal de Consorci de Biblioteques de Barcelona.

I. PLUS DISSABTE I DIUMENGE. El personal de les biblioteques de Barcelona que treballin en dissabte, diumenge o festiu percebran els següents plusos: 
  • SERVEI EN DIUMENGE O FESTIU (a partir de 3 hores de prestació efectiva de servei): 53,46 euros. 
  • DISSABTES (a partir de 3 hores de prestació efectiva de servei): 29,16 euros

Aquests plusos s'actualitzaran i aplicaran en els mateixos termes que es contemplin en el conveni de la Diputació de Barcelona.

II. SUSPENSIÓ DE CONTRACTE PER TREBALLS TEMPORALS EN ALTRES CATEGORIES AL CBB. 

1. Es pot acordar la suspensió del contracte de mutu acord de les treballadores i treballadors fixos del Consorci de Biblioteques de Barcelona (en endavant CBB) així com de les treballadores i treballadors que tinguin un contracte temporal d'interinitat per vacant d'estructura i que hagin prestat serveis 3 anys o més a CBB si obtenen un contracte de treball de durada determinada diferent de la modalitat d'interinitat per vacant d'estructura en el CBB en una categoria diferent a la d'origen.
Els primers 6 mesos de la suspensió del contracte es garanteix la reserva de plaça, lloc i destinació excepte en els contracte d'interinitat per substituir a treballadors per incapacitat temporal, durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitats, reduccions de jornada per motius de conciliació familiar en els qual la reserva de plaça, lloc i destinació serà fins a 12 mesos.

2. Les treballadores i treballadors fixos del Consorci de Biblioteques de Barcelona que obtinguin un contracte d'interinitat per vacant d'estructura en el CBB en una categoria diferent a la d'origen romandran en situació d'excedència per incompatibilitat d'acord amb el que preveu el conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Barcelona. Les treballadores i treballadors amb contracte de durada determinada del Consorci de Biblioteques de Barcelona no inclosos en l'apartat 1 d'aquest article hauran de rescindir el contracte de la categoria d'origen per obtenir un contracte d'interinitat per vacant d'estructura en el CBB en una categoria diferent.

III. FACTORS DEL COMPLEMENT ATENCIÓ DIRECTA INTENSIVA.
Es sol·licita que s'inclogui i valori el servei d'atenció a l'usuari que fa el personal de biblioteques a l'hora d'analitzar els paràmetres que definiran el complement d'atenció directa intensiva. 

IV. HORARIS ESPECIALS DEL PERSONAL DE CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
En el termini de tres mesos a la signatura d'aquest Acord, es constituirà un comissió tècnica per a estudiar els sistemes horaris del personal existents al Consorci de Biblioteques de Barcelona, avaluar-ne els resultats i proposar les modificacions i millores que es considerin pertinents als efectes d'establir un sistema horari més conciliador entre la vida laboral i personal.

divendres, 4 d’agost de 2017

Temari de la borsa d'auxiliars de 2017

Companys i companyes,
us linquem aquí tres documents que us poden servir per a preparar-vos les proves:

1. El temari amb uns quants links directes als continguts que us heu d'aprendre
2. El manual d'acollida de Biblioteques de Barcelona
i 3. La convocatòria amb la instància que heu de presentar

Avís: Els links que hem afegit al temari no inclouen tot el que entra a l'exàmen. Ara bé, continuarem treballant el document per a que sigui més exhaustiu. Si voleu estar al cas de totes les actualitzacions teniu tres opcions que trobareu aquí mateix, a la banda dreta de la pantalla una mica més avall:

1. subscriure-us al bloc via RSS
2. subscriure-us a les actualitzacions via email
i 3. fer-vos seguidors de la nostra pàgina de Facebook.

molt bona sort a tothom!

Pd. no hi ha dates tancades encara però tot indica que farem les proves cap a la primera quinzena del novembre.

dissabte, 1 de juliol de 2017

Resposta al comunicat de CGT


Després de l'escrit de la CGT sobre l'assemblea de dijous i, per al·lusions a la secció sindical de CCOO, volem expressar el nostre punt de vista:

La unitat d'acció sindical s'ha donat sempre en el context de CBB. No obstant a l'Ajuntament de Barcelona, els sindicats més representatius són CCOO, UGT i SAPOL.

Per tant, si se'ns convoca a una reunió de RRHH, nosaltres hi anem. En aquest cas, en sortir, vàrem demanar (tant UGT com CCOO) a la cap de RRHH del CBB que es posés en contacte amb la CGT del Consorci de Biblioteques per explicar-los la reunió. Ens consta que la cap de RRHH va estar parlant durant 50 min. amb un representant de la CGT, en aquest cas, el president del comitè.

El nyap de gestió que ha consistit a contractar persones durant més de 24 mesos durant un període de 30 mesos (art. 15.5 de l'Estatut dels Treballadors) fa més de 3 anys que es fa i la presidència del Comitè del CBB ha anat signant els contractes ratificant aquest nyap.

Cal recordar que en aquest cas no parlem d'un procés de convocatòria d'oferta pública, sinó d'un procés d’ampliació d'una ampliació d'una borsa que va sorgir de la convocatòria pública del 2008 i que es va crear amb unes proves que reunien els criteris d'accés a la funció pública.

Les persones que varen examinar-se per a l'ampliació de borsa del 2011 han estat treballant, en alguns casos fora de l'Estatut dels Treballadors; han estat avaluades i treballant de forma continuada i, per tant, no caldria que per seguir treballant temporalment s'haguessin de tornar a examinar cada 2 anys.

Creiem que la nova proposta d'afegir a l'acord del 18 de maig signat pels 3 sindicats, del següent paràgraf: ''Sens perjudici de les garanties previstes en els apartats anteriors, als efectes d'ordenació a la borsa, les persones que ja hi figurin i que, en virtut d’això, hagin prestat serveis en algun període a CBB, se'ls reconeixerà d'ofici la puntuació per mèrit d'acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria'', no va en contra els drets de cap treballador, ans el contrari.

que creiem que va en contra dels drets dels treballadors el fet que es negui la participació a la votació que s'està fent als integrants de la borsa del 2011 que han prestat serveis en algun període al CBB però que ara mateix no tenen contracte laboral en vigor, però potser d'aquí unes setmanes sí. Creiem que el tema també els afecta de manera personal i directa.

Sobre els detalls de com va anar l'assemblea, si us plau, assistiu-hi!
No deixeu que us expliquin el que s'hi diu, perquè sempre s'oblida algun detall per explicar...

divendres, 30 de juny de 2017

Borsa 2017 i validació de mèrits borsa 2011Des de la secció sindical de CCOO del CBB ens agradaria informar de manera transparent sobre la fusió de Borses 2011 i 2017. Per a aquest motiu us informem de com ha anat el procés que ens ha dut a l'última assemblea de treballadors del passat dijous 29 de juny amb el punt únic adreçats als companys i companyes que integren l’ampliació de la borsa de 2011:

Farà dos mesos vàrem fer una assemblea per ampliar i decidir acordar com gestionar l’ampliació de la borsa de 2011 en la convocatòria de 2017.
En aquella assemblea es va decidir fusionar les borses 2011-2017 reconeixent la millor puntuació obtinguda en els dos processos (acord recollit i signat el 18-05-2017 pel conjunt del Comitè d’empresa). Posteriorment CCOO i UGT ens vam reunir amb la cap de RRHH de l’Ajuntament en el qual es va negociar unes modificacions que milloren les condicions dels treballadors de l’ampliació de la borsa.

L’acord de comitè deia:En les negociacions posteriors i donats els imperatius legals d’aquesta situació es va arribar a un principi d’acord que l’empresa ens ha tramés en la següent redacció i que hem traslladat al comitè d’empresa i a l’assemblea:

" MANIFESTEN que:

En data 18 de maig de 2017 es van acordar uns criteris d’aplicació a la convocatòria de personal tècnic auxiliar de biblioteca prevista per a l’any 2017.

Cal tenir en compte l’existència de la borsa de persones que ha estat prestant serveis al Consorci de Biblioteques de forma no definitiva, i que dita prestació ha comportat l’adquisició d’experiència i coneixements del servei per part d’aquestes persones

Aquesta experiència prèvia, juntament amb el creixement professional que suposa per al treballador/a, redunda també en l’eficiència pel servei i per això aquest valor adquirit s’ha de tenir en consideració en la propera convocatòria de borsa de tècnic auxiliar de biblioteca

ACORDEN

Incloure un nou apartat en l’acord primer en els següents termes :

· Sens perjudici de les garanties previstes en els apartat anteriors, als efectes d’ordenació a la borsa, les persones que ja hi figurin i que, en virtut d’això, hagin prestat serveis en algun període a CBB, se’ls reconeixerà d’ofici la puntuació per mèrits d’acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria. "

Aquest nou escenari ens va motivar a convocar la darrera assemblea del 29 de juny per valorar si el nou context actual permetria, o no, millorar l’anterior acord. 

Aquests imperatius legals estan recollits en l’article 15.5 de l’Estatut dels treballadors, on us reproduïm exactament què diu:

  • "Artículo 15. Duración del contrato.      5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos."

Si el voleu consultar ho podreu llegir-ho en el següent enllaç:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430


Per aquest motiu creiem que:
els/les companys/es de la borsa de 2011 ja porten molts anys treballant a la casa, a més a més, han estat valorats i contractats diverses vegades demostrant la seva vàlua. Per aquests motius us demanem que a la votació de la consulta que demana el comitè d’empresa a la pregunta: Estàs d'acord en què s'actualitzin els mèrits als integrants de la borsa de 2011 que no es presentin a les proves de selecció? voteu que sí. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkrpTQwt6cq1kJraqkm7-IkcjpD2p3sU61Yyr3uQ77vqc3A/viewform

Per una altra banda seguim defensant la postura de que la totalitat la borsa del 2011 hauria de votar, i haver tingut la oportunitat de dir la seva a l’assemblea passada.
És a dir, que els companys/es que no estan treballant ara al CBB, però que han anat passant per les biblioteques haguessin pogut participar de l'assemblea, per bé que els hi afecta la nova situació:
Estiu rere estiu, Nadal rere Nadal, han estat treballant amb nosaltres durant un curt període de temps per tornar a la precarietat de l'atur o altres feines temporals. No votaran aquest doodle, però possiblement ens els trobarem treballant a partir d'ara i durant tot l'estiu.. i no serem nosaltres qui els diguem que no hi tenien dret a dir la seva en una assemblea ni a votar quelcom que els podria afectar, per mal o per bé, molt a nivell laboral. 

Gràcies per l’atenció

divendres, 16 de juny de 2017

A continuació us penjem un article sobre la Setmana dels Horaris i la participació de Sindicats i Patronals per impulsar la Reforma Horària. La secció sindical CCOO del Consorci de Biblioteques té la voluntat d'impulsar-la en el CBB per tal d'assolir ben aviat els objectius.http://mailchi.mp/reformahoraria/sindicats-i-patronals-adoptaran-mesures-de-la-reforma-horria-el-2017?e=f60db1c7beFinalitza la Setmana dels Horaris amb el compromís de sindicats i patronals d’aplicar des d’aquest any mesures de la Reforma Horària

Sindicats i patronals, juntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’han compromès a adoptar mesures de Reforma Horària des d’aquest any per aconseguir l’objectiu 2025; és a dir, que la Reforma Horària s’hagi implantat llavors al 100%.  Així, el juliol i la signatura del Pacte per a la Reforma Horària donarà el tret de sortida per arribar a l'objectiu complert el 2025.

A més, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa ha anunciat el “Projecte 100=/18”, que preveu aconseguir fins a finals de 2018 el compromís de 1000 bones pràctiques. El  2017 es farà un primer recull de 500 i el 2018, la resta.

Aquests compromisos s’han anunciat en la cloenda de la 4a. Setmana dels Horaris, celebrada aquest migdia al Palau Moja, on han intervingut els agents socials, el  secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta i la consellera Dolors Bassa.

Des del sindicat d’UGT, Eva M. Gajardo, ha puntualitzat: "Calen acords que afectin a un nivell més global i no només d'alguns sectors, sinó hi poden haver desajustos". I ha subratllat: "Al centre de la nostra vida no hauríem de posar el treball, sinó la nostra vida. I al voltant de la vida, hi hauria de ser el treball."
A FEPIME, César Sánchez ha destacat com “les empreses petites, un cop estan conscienciades, són les que poden fer el canvi cap a la Reforma Horària més ràpidament." Per part de PIMEC, Itziar Ruedas ha explicat que “amb la reforma horària i darrera d'ordenar el temps de treball a les organitzacions hi ha guanys per les persones i les empreses.” I ha destacat que "s’ha de canviar de la cultura del presencialisme a la cultura dels resultats.”

Des de Foment del Treball, Javier Ibars ha explicat que hi ha “molta feina a fer en negociació col·lectiva ara i també amb infraestructures”, però que es farà.

Josep Ginesta, que ha subratllat que "en el 2018 ja hi haurà empreses implicades en la Reforma Horària, ha destacat que “les mesures que s’impulsaran, malgrat semblar senzilles, comporten una sèrie de transformacions socials”.

La consellera Dolors Bassa també ha demanat que es portin a la negociació col·lectiva les mesures que tenen l’objectiu de racionalitzar els horaris per contribuir a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones i, en especial, afavorir la igualtat entre homes i dones.

Bassa ha apostat per promoure la inclusió de clàusules sobre temes de treball remunerat als convenis col·lectius, acords o pactes en l’àmbit públic i privat amb la finalitat de possibilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral buscant l’equilibri entre les necessitats de les persones i les empreses. Arran de l’acord aprovat en el Consell de Relacions Laborals (CRL), la consellera Bassa ha explicat que els sindicats confeccionaran unes Guies Sindicals per formar persones responsables de negociar convenis col·lectius per incloure-hi les mesures.

Quant a Josep Ginesta, el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha valorat el fet que “una bona gestió col·lectiva del temps ens acosta a majors quotes de llibertat individual” i ha anunciat: “El Pacte 2025 és un horitzó, la nostra feina ja ha començat des del primer dia i el 2025 serà el nostre destí.“ Sobre aquest punt, Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària ha insistit: “L'objectiu 2025 és fer les mesures públiques i el canvi cap a Reforma Horària amb l'objectiu de tenir-les al 100% el 2025.”
Quant a Josep Ginesta, el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha valorat el fet que “una bona gestió col·lectiva del temps ens acosta a majors quotes de llibertat individual” i ha anunciat: “El Pacte 2025 és un horitzó, la nostra feina ja ha començat des del primer dia i el 2025 serà el nostre destí.“ Sobre aquest punt, Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària ha insistit: “L'objectiu 2025 és fer les mesures públiques i el canvi cap a Reforma Horària amb l'objectiu de tenir-les al 100% el 2025.” 

dimarts, 13 de juny de 2017

Publicació del BOE 9 de juny de 2017

Us informem que el BOE del 9 de juny de 2017 inclou la nova versió de la "Legislación social vigente" (Estatut, Seguretat Social, Contractació, ETT, etc. etc), i també la "Legislación de prevención de riesgos, ambdues actualitzades a 30 de maig.

Podreu consultar-la a la documentació del Blog.

BOE 9 de juny de 2017
Legislación social vigente y actualizada
Legislación de prevención de riesgos atualizada

dissabte, 10 de juny de 2017

Sobre els Pressupostos Generals de l'Estat i el personal interí


PROGRAMA DE LA 4A SETMANA DELS HORARIS

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Dimarts, 6 de juny
Comissió de Reconeixement Respon.cat a bones pràctiques empresarials de reforma horària
Organitza: Respon.cat​
Consell de Cambres (avinguda Diagonal, 452), Barcelona, d'11 a 12 h
Observacions: Acte tancat

Dissabte, 10
“Causes i efectes d’una reforma horària a Catalunya”, xerrada amb Jordi Ojeda, professor UB
Organitza: L’Escriba. Participa l’Ateneu
Ateneu de Manlleu (carrer d'Enric Delaris, 59), Manlleu, de 18.00 h a 19.30 h

Dilluns, 12
Presentació de la 4a. Setmana dels Horaris, amb la Consellera de la Presidència dels Govern, Neus Munté; diàleg amb l'escriptor i periodista Màrius Serra, el sociòleg Salvador Cardús i Fabian Mohedano sobre el llibre "D'on trec el temps"
Presentació de l'Anuari 2016 de la Reforma Horària
Presentació de l’evolució dels treballs del Pacte per a la Reforma Horària
Organitza: Departament de la Presidència del Govern
Sala Martí l’Humà dins del MUHBA (Museu d’Història de Barcelona, Plaça del Rei, s/n, Barcelona), de 12.00 h a 13.15 h.
​Observacions: Acte tancat

Dimarts, 13
"L'impacte del son en la salut", xerrada de Javier Albares, metge especialista en medicina del son
"Els beneficis del canvi en clau Reforma Horària", a càrrec de Joan Suriol, RH de Vallformosa.
Organitza: Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona i "Xarxa Gironina per a la Reforma Horària"
Centre Cultural La Mercè (Pujada de la Mercè, 12), Girona, de 15 a 16h

Dimecres, 14
Conferència del sociòleg Salvador Cardús "Posem-nos a l’hora. Les raons d’una Reforma Horària a Catalunya"
Organitza: Aula d'Extensió Universitària
Sala d’actes del Casal l’Amistat de Calella (C/Església, 203), Calella, 18.30 h

Dijous, 15
Conferència de Fabian Mohedano, promotor de Reforma Horària, a ARAG
Organitza: ARAG
Seu ARAG (Carrer de Roger de Flor, 16), Barcelona, de 9.30 h a 11.00 h
Observacions: Acte tancat​

"Millorar l'ús social del temps: les dones i la reforma horària”, a càrrec de Cristina Sánchez Miret, sociòloga i professora de la Universitat de Girona
Organitza: Xarxa de Bancs del Temps de l’Associació Salut i Família
Associació Salut i Família (via Laietana, 40, principal 1a.), Barcelona, de 15 h a 16.30 h

Divendres, 16
"Ritmes de la vida. L’impacte dels horaris dels descansos en la salut la qualitat de vida i la productivitat de les organitzacions", a càrrec de Javier Albares, metge especialista en medicina del son; Trinitat Cambras, cronobiòloga i Fabian Mohedano, promotor de Reforma Horària
Organitza: Softmachine
Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau (Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167), Barcelona, de 9 h a 11 h
Inscripcions aquí:

http://reformahoraria.us7.list-manage.com/track/click?u=a7caef87d3d977d549f3484d0&id=1cd10833e1&e=f60db1c7be>.

Jornada Anual de la Xarxa NUST "Com tenir cura de la salut a les nostres organitzacions: salut mental i treball"
Organitza: Xarxa NUST
Edifici MediaTIC (Carrer Roc Boronat, 117), Barcelona, de 9 h a 13 h

Cloenda de la Setmana dels Horaris amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa
Presentació dels projectes d’impuls laboral de la reforma horària amb patronals, agents socials i escoles de negocis.
Presentació de les xarxes locals d’empreses per la Reforma Horària (Girona, Barcelona, Esplugues, Terrassa)
Organitza: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Auditori Palau Moja (carrer de la Portaferrissa, 1), Barcelona, de 12 h a 13.30 h

Cafè-tertúlia sobre la Reforma Horària amb Fabian Mohedano a Viladecavalls
Organitza: ERC Viladecavalls
Bar Punt Blau (carrer Antoni Soler i Hospital, 5), Viladecavalls de 19 h a 20 h

Dissabte, 17
II Festa del Temps
Organitza: Bancs del Temps​
Parc de la Barceloneta ("de la Catalana"), Barcelona, de 10 h a 21 h

Durant tota la Setmana
Campanya #tempsxterrassa sobre la Reforma Horària
Durant la 4a. Setmana dels Horaris, les darreres sessions del cinema Catalunya (Terrassa) començaran a les 21.15 h i a les 21.30 h a cada sala (mitja hora abans de l'habitual).

Al llarg de la Setmana el Govern anunciarà mesures que permetran accelerar la reforma horària.


Més informació: Cristina González (per correu electrònic a cristinagonzalez@reformahoraria.cat o bé trucant al 661 161 081)