dijous, 14 de març del 2013

SOM, se'ns ha girat feina


En la pròrroga del conveni de l’Ajuntament es va acordar en el seu Article 2:

“Establir un període de negociació en el si de la mesa general de negociació a partir de la signatura d’aquest acord per a l’aplicació de l’articulació del Sistema d’ordenació municipal d’acord amb els principis de l’article 23 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona”

Això, que en principi queda força clar (establir un període de negociació), es va convertir en una aprovació unilateral, a la que l’Ajuntament tindria dret si abans hagués convocat la Mesa General de Negociació. La capacitat organitzativa correspon a l’Administració, però el procediment ha de ser impecable.  
Arran de l’aprovació del SOM, és reduiran de 400 a 130 els llocs de treball de l’Ajuntament, amb una reducció del 15% aproximadament dels salaris dels nous treballadors. Vol dir això, per exemple, que un interí que obtingui plaça en unes futures oposicions, veurà reduït el seu sou en aquest percentatge. O tindrem un nou concepte de complement salarial que crea inseguretat en el seu cobrament.