dijous, 29 de novembre de 2018

AJUTS SOCIALS PERSONAL CONVENI DIPUTACIÓ

En el passat Tauler d'Anuncis 18-418 Va sortir aquesta informació per a bibliotecaris:

AJUTS SOCIALS
PERSONAL CONVENI DIPUTACIÓ
El conveni laboral de Diputació de Barcelona contempla unes mesures d’acció social destinades a fer front a les despeses vinculades a determinades prestacions socials de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació. Aquí teniu l’enllaç a Intradiba amb el desglossament dels tipus d’ajut.
El personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) a qui s’aplica el conveni de Diputació de Barcelona (personal bibliotecari i direccions de biblioteca principalment) que vulgui sol·licitar un ajut social pot presentar una instància i la documentació acreditativa en el Registre del Consorci (La Rambla, 88 3a planta, horari de 9:00 a 13:00 h).
Els terminis per a presentació de les instàncies i documentació i les condicions d’abonament són els següents:
Per a l’ajut per fills menors de 18 anys:
- Instàncies i documentació: fins al 30 de novembre 2018
- L’import de l’ajut és de 75 euros/fill
- L’ajut a les persones que reuneixin els requisits s’abonarà en la nòmina de desembre 2018

Per a la resta d’ajuts:
- Instàncies i documentació: fins al 15 de febrer de 2019
- Han de ser despeses efectuades l’any 2018
- L’import màxim per a l’any 2018 són 147,06 euros
- L’ajut a les persones que reuneixin els requisits s’abonarà en el transcurs del segon trimestre 2019

Les persones que ja heu presentat la instància i la documentació acreditativa no cal que la torneu a presentar.


Per si no heu pogut entrar a l'enllaç de la Intradiba on surt la informació, aquí la teniu:

Adequació del text de les Especificacions reguladores del sistema de millores socials de la Diputació de Barcelona

Objecte

L'objectiu del nou sistema de millores socials és la unificació de les vigents mesures d'acció social destinades a fer front a les despeses vinculades a determinades prestacions socials de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació, a satisfer contra factura o documentació acreditativa, mitjançant el procés de nòmina. A l'efecte, la corporació dotarà una única partida pressupostària destinada a atendre aquestes millores de caire social.

Àmbits inclosos en les millores socials

Els àmbits genèrics que s'inclouen en les millores socials són els següents:
·         despesa cultural
·         despesa sanitària
·         despesa esportiva
·         despesa conciliació
·         ajut per fills menors de 18 anys
Els supòsits concrets de prestacions a incloure en cadascun d'aquests 4 àmbits genèrics determinats per la Comissió mixta de millores socials són:

Àmbit sanitari

·         Despesa oftalmològica.
·         Despesa odontològica.
·         Despesa per pròtesis, audiòfons i ortopèdia en general.
·         Despeses per assistència a sessions de rehabilitació, fisioteràpia, osteopatia, quiropràctica i acupuntura.
·         Despeses de mútues o pòlisses mèdiques
·         Despeses de consultes a facultatius i tractaments mèdics en general.
·         Despeses de tractaments estètics derivats d'accident o malaltia (s'exclouen les merament estètiques).
·         Despeses farmacèutiques.

Àmbit cultural

·         Despesa per adquisició de llibres, CD de música.
·         Despesa d'entrades o abonaments a museus, centres culturals, teatres, cinemes i concerts (resten excloses les despeses d'adquisició d'entrades a sales de festa).
·         Despesa per cursos i estudis.

Àmbit esportiu

·         Despesa d'inscripció i quotes a centres esportius (resten excloses les despeses de material esportiu, lloguer de guixetes, amarres, abonaments esportius en els qual la persona titular és només espectadora).
·         Despeses federatives (carnets, curses) sempre que no derivin de la pràctica d'un esport a nivell professional (resten excloses les llicències de caça, pesca o qualsevol activitat que pugui provocar qualsevol patiment o lessió a un èsser viu).

Àmbit de conciliació

·         Despeses de llar d'infants, escoles bressol, guarderia.
·         Despesa de cangur.
·         Despeses de colònies, casals d'estiu, campus.
·         Despeses de centres d'atenció a persones dependents i gent gran.
·         Despeses de sepeli.
·         Despeses de mútues o pòlisses de decés.
·         Despeses de primera necessitat (subministraments de llum, gas i aigua).

Import de la millora social

·         La corporació consignarà una dotació de 710.000€ anyals destinada a satisfer la despesa de millora social derivada de prestacions de caire sanitari, cultural esportiu, de conciliació i de l’ajut per fill menor de 18 anys.
·         Amb l’import consignat es procedirà a l’abonament en la nòmina del mes de març, de l’ajut per fills menors de 18 anys, en l’import que anualment es determini per la Comissió mixta de millores socials, entre el personal que acrediti la condició de beneficiari/ària en el període de temps corresponent a l’any meritat.
·         Les relacions temporals de durada inferior a sis mesos durant el període anual de referència, donaran lloc a la percepció de la prestació corresponent a l’ajut per fills menors de 18 anys en l’import corresponent al 50% de la quantia íntegra.
·         La quantitat a abonar per als àmbits – sanitari, cultural, esportiu i de conciliació- resultarà de repartir la quantitat de la dotació sobrant, un cop efectuat l’abonament de l’ajut per fills, entre el total de peticions presentades en el termini establert i validades, tenint en compte els següents trams al que pertanyi el titular:  
TRAM 1 Percepció del 100%:
· llocs de treball classificats fins el nivell retributiu 25 inclòs
· relacions temporals de durada superior a 6 mesos
· personal jubilat (fins els 70a.)
TRAM 2 Percepció del 50%:
· llocs de treball de nivell retributiu del lloc de treball 26 en endavant
· relacions temporals de durada inferior a 6 mesos
A l’efecte es prendrà com a referència el nivell del complement de destinació assignat al lloc de treball en el moment de realitzar-se l’abonament (el mes de novembre).
·         En cap cas la quantitat a abonar en el tram amb dret al 100% de la prestació serà superior 200€, i sempre haurà de correspondre a despesa efectivament acreditada. 
·         Es respectarà sempre com a criteri d’abonament, el límit de l’import de la despesa acreditada. En el supòsit de documents acreditatius d’import inferior s'abonarà la totalitat de l’import corresponent a la despesa acreditada. 

Sol·licitud i requisits formals

L'ajut social corresponent a cadascun dels àmbits inclosos en les millores socials es podrà sol•licitar en format paper o telemàticament per l'espai personal, mitjançant el model normalitzat existent a l'efecte.
La sol•licitud en format paper s'haurà de presentar en el Registre General de la Corporació o, en el seu cas, de l'organisme o ens corresponent.
En tot cas, caldrà adjuntar a la sol•licitud la factura o el document acreditatiu de la despesa efectuada en els termes que s'especifica en el corresponent model. Així mateix, s'haurà d'indicar el motiu de la despesa el qual haurà de coincidir amb algun dels conceptes previstos, així com el nom i DNI de la persona (titular o beneficiari).
Documentació acreditativa
La condició de beneficiari de l'ajut per fill menor s'acreditarà mitjançant la presentació de fotocòpia del llibre de família. Atesa la naturalesa de l'ajut, la corporació mantindrà les dades dels beneficiaris a l'efecte de la percepció dels ajuts successius sempre que es mantinguin els requisits per a la condició de beneficiari.
Per a la resta de millores la condició de beneficiari s'acreditarà mitjançant el comprovant (rebut, factura, tiquet, etc) de la compra o del servei realitzats, on s'indiqui:
·         nom i adreça de l'empresa o professional
·         identificació del beneficiari del servei/tractament
·         codi o número d'identificació fiscal
·         data en què s'ha realitzat el servei
·         segell i signatura

Titulars i beneficiaris/àries

La condició de titular o beneficiari de qualsevol de les millores s'haurà d'acreditar en tot cas, en el període corresponent a l'anualitat a meritar.
Titulars 
·         El personal funcionari de carrera i el personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional en situació administrativa de servei actiu a la Diputació de Barcelona i/o que presti serveis en aquesta. S’acreditarà també la condició de beneficiari quan aquest personal es trobi en qualsevol altra situació administrativa per motiu de conciliació;
·         El personal laboral fix que presta serveis a la Diputació de Barcelona o en els ens i consorcis que en depenen o en què hi participa, als quals els resulta d’aplicació el Conveni col·lectiu de la corporació;
·         El personal de la Diputació de Barcelona amb nomenament interí o personal laboral que presta serveis mitjançant relacions de caire temporal en la corporació o en els ens i consorcis que en depenen o hi participa i als quals els resulta d’aplicació el Conveni col·lectiu de la corporació;
·         El personal jubilat o que hagi extingit el seu nomenament amb motiu de jubilació, fins els 70 anys; 
Resta exclòs el personal directiu professional i el personal laboral amb relació de caràcter especial d’alta direcció, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
Resta exclòs el personal eventual nomenat per la corporació.
Beneficiaris
·         Els cònjuges i les parelles de fet i els fills menors de 21 anys i que convisquin amb la persona titular i no percebin cap renda procedent del treball.
·         Els fills més grans de 21 anys, en cas de discapacitat, sempre que aquella estigui acreditada pels equips multiprofessionals dependents de la Generalitat de Catalunya.

Pagament

L' import s'abonarà amb periodicitat anyal un cop exhaurit el període de meritament establert en cada cas. A l'efecte i depenent de l'àmbit de la millora es diferencien  dos períodes:
Ajut per fill menor de 18 anys: l'abonament s'efectua a any natural vençut en la nòmina corresponent al mes de març, un cop revisada i verificades les peticions, la documentació aportada i les dades existents.  No obstant, durant el segon trimestre de l'any es procedirà a regularitzar els supòsits que no s'hagi pogut demanar l'ajut o no es disposés en el moment de fer-ho, de les dades necessàries.
Millora sanitària, cultural, esportiva i per conciliació: el període de referència pel meritament s'estableix entre l'1 d'octubre de l'any immediatament anterior al de l'abonament i el 30 de setembre de l'anualitat d'abonament. La documentació acreditativa de la despesa efectuada corresponent al període de meritament es podrà presentar com a molt tard, fins el 30 de setembre de l'any d'abonament. El pagament s'efectuarà en la nòmina del mes de novembre.

Gestió i seguiment del procés

La Comissió mixta de millores socials constituïda i integrada per la corporació i per representats de cadascuna de les seccions sindicals que formen part de l'òrgan de representació del personal funcionari i del personal laboral, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, és la instància encarregada de concretar el contingut i fer el seguiment de la implementació dels presents acords.
En aquest sentit, la Comissió determinarà els supòsits específics que donen lloc a cadascun dels àmbits inclosos en les millores socials acordades, i pel que fa a l'ajut per fills determinarà anualment la quantia de l'ajut dins del crèdit global destinat a millores socials.
La Comissió mixta de millores socials en primera instància, o mitjançant la Direcció dels serveis de recursos humans en tant que gestora del procés de nòmina podran, en qualsevol moment, fer ús dels instruments de verificació i control escaients, per tal de comprovar que els titulars o beneficiaris reuneixen efectivament les condicions exigides per obtenir aquestes prestacions.

Vigència 

A l’entrada en vigor del present Acord restarà sense efecte qualsevol altre acord o pacte que el contradigui o s’hi oposi, i en concret, la regulació derivada de l’Acord de MGNmc de data 27 de març de 2015. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada