dimarts, 6 de novembre del 2018

Conveni Ajuntament i aplicació al Consorci de Biblioteques de Barcelona

En el següent enllaç podreu consultar el nou conveni per a treballadores i treballadors de l'Ajuntament negociat i signat per UGT, CCOO i SAPOL: ACORD-CONDICIONS-2017-2020

En el següent document us resumim els nous PERMISOS I CONDICIONS SOCIALS del conveni, què el personal de l'Ajuntament segons el nou conveni tindrà dret a gaudir de manera general.


En aquest document ens agradaria destacat els següent punts:

- 4art. Comissió paritària de seguiment. En el termini dels 15 dies des de l'aprovació d'aquest Acord d'adhesió per l'organ competent de Consorci de Biblioteques de Barcelona es constituirà una Comissió Paritària de Seguiment, formada pels seus representants i els representants de les organitzacions sindicals signants. La Comissió tindrà les funcions següents: Vigilar el compliment d'allò que s'ha pactat. Conèixer i resoldre els conflictes derivats de l'aplicació i interpretació de l'Annex. Igualment la Comissió vetllarà per l'aplicació correcta de la clàusula que regula les peculiaritats del personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona, en coherència amb l'Acord de condicions de treball comunes dels empleats de l'Ajuntament i l'Annex de condicions específiques del personal laboral de l'Ajuntament

- 5è. Annex complementari de condicions específiques del personal de Consorci de A Biblioteques de Barcelona. La Comissió negociadora del Consorci de Biblioteques ACORDA el següent ANNEX COMPLEMENTARI de condicions específiques del personal de Consorci de Biblioteques de Barcelona.

I. PLUS DISSABTE I DIUMENGE. El personal de les biblioteques de Barcelona que treballin en dissabte, diumenge o festiu percebran els següents plusos: 
  • SERVEI EN DIUMENGE O FESTIU (a partir de 3 hores de prestació efectiva de servei): 53,46 euros. 
  • DISSABTES (a partir de 3 hores de prestació efectiva de servei): 29,16 euros

Aquests plusos s'actualitzaran i aplicaran en els mateixos termes que es contemplin en el conveni de la Diputació de Barcelona.

II. SUSPENSIÓ DE CONTRACTE PER TREBALLS TEMPORALS EN ALTRES CATEGORIES AL CBB. 

1. Es pot acordar la suspensió del contracte de mutu acord de les treballadores i treballadors fixos del Consorci de Biblioteques de Barcelona (en endavant CBB) així com de les treballadores i treballadors que tinguin un contracte temporal d'interinitat per vacant d'estructura i que hagin prestat serveis 3 anys o més a CBB si obtenen un contracte de treball de durada determinada diferent de la modalitat d'interinitat per vacant d'estructura en el CBB en una categoria diferent a la d'origen.
Els primers 6 mesos de la suspensió del contracte es garanteix la reserva de plaça, lloc i destinació excepte en els contracte d'interinitat per substituir a treballadors per incapacitat temporal, durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitats, reduccions de jornada per motius de conciliació familiar en els qual la reserva de plaça, lloc i destinació serà fins a 12 mesos.

2. Les treballadores i treballadors fixos del Consorci de Biblioteques de Barcelona que obtinguin un contracte d'interinitat per vacant d'estructura en el CBB en una categoria diferent a la d'origen romandran en situació d'excedència per incompatibilitat d'acord amb el que preveu el conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Barcelona. Les treballadores i treballadors amb contracte de durada determinada del Consorci de Biblioteques de Barcelona no inclosos en l'apartat 1 d'aquest article hauran de rescindir el contracte de la categoria d'origen per obtenir un contracte d'interinitat per vacant d'estructura en el CBB en una categoria diferent.

III. FACTORS DEL COMPLEMENT ATENCIÓ DIRECTA INTENSIVA.
Es sol·licita que s'inclogui i valori el servei d'atenció a l'usuari que fa el personal de biblioteques a l'hora d'analitzar els paràmetres que definiran el complement d'atenció directa intensiva. 

IV. HORARIS ESPECIALS DEL PERSONAL DE CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
En el termini de tres mesos a la signatura d'aquest Acord, es constituirà un comissió tècnica per a estudiar els sistemes horaris del personal existents al Consorci de Biblioteques de Barcelona, avaluar-ne els resultats i proposar les modificacions i millores que es considerin pertinents als efectes d'establir un sistema horari més conciliador entre la vida laboral i personal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada